Romduft Serenity Silent Waves 150ml

Romduft Serenity Silent Waves 150ml
Kategorier: Brands,Waves
Brand: Standard produsent
229 NOK
Kjøp nå

Plasser friske, søte og milde dufter i huset for å få en god aroma og et innbydende hjem. Vær obs på at olje kan sette flekker på ubehandlet underlag, så plasser den gjerne på et fat eller liknende for å unngå dette. Flasken tørkes av med fuktig klut. Pinnene bør snus fra tid til annen.

  

Advarsel. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Inneholder: Linalool, 3,7-dimetyloktan-3-ol, 2-(4-tertbutylbenzyl)propionaldehyd, Citronellol, Geraniol, Heksylsalicylat.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet.

Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
Ved kontakt med øyne: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Samle opp spill. Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak.